நெருப்பால் முடி வெட்ட முடியுமா ?

Print

நெருப்பால் முடி  வெட்ட முடியுமா ?